ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКА: КРОКИ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

Професійне зростання керівника: кроки до досконалості

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 24 грудня 2020 р. № 254-20
Напрям:
 • Управління публічними фінансами
 • Управління змінами
 • удосконалення рівня володіння державною мовою
 • Реалізація державної регіональної політики
 • Лідерство
 • Комунікація та взаємодія
 • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
 • Європейська інтеграція
 • Євроатлантична інтеграція
 • Електронне урядування та електронна демократія
 • Для працівників служб управління персоналом
 • Для державних службовців, відповідальних за питання гендерної рівності, з питань гендерної рівності та недискримінації
Компетентності:
 • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

Загальна мета програми:

Підвищення спроможності державних службовців здійснювати ефективне управління органом державної влади (структурним підрозділом) через поглиблення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для виконання керівних функцій  в умовах модернізації державного управління, інтеграційних та трансформаційних процесів, розвитку електронного врядування та електронної демократії, посилення гуманістичної та людиноцентричної спрямованості управлінської діяльності

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 

- комунікація та взаємодія;

- знання концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії;

- знання державної мови;

- знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

- знання правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- знання основ управління публічними фінансами;

- знання механізму розроблення інвестиційних проєктів;

- знання інструментів аналізу політики;

- знання методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;

- знання інструментів та технологій комунікації;

- знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;

- знання про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції (вибірковий модуль);

- лідерство (вибірковий модуль);

- управління персоналом (вибірковий модуль)

 

 

Структура програми:

Модуль 1. Модернізація публічного управління

 

 

Тема 1.1. Конституційно-правові засади державного управління та місцевого самоврядуванняТема 1.2. Характеристика сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства

Тема 1.3. Взаємодія органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Тема 1.4. Реалізація антикорупційної політики в Україні. Механізми протидії корупції

Тема 1.5. Соціально-культурний контекст та інфраструктурне забезпечення професійної етики державного службовця

Тема 1.6 Гендерні аспекти публічного управління

Модуль 2. Державна економічна та регіональна політика. Управління державними фінансами

Тема 2.1. Система державних та місцевих фінансів. Бюджетна політика України

Тема 2.2. Стратегія соціально-економічного розвитку України

Тема 2.3. Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів

Тема 2.4. Управління інвестиційними процесами та організація інноваційної діяльності в Україні

Модуль 3. Сучасні управлінські технології. Менеджмент персоналу в органах публічної влади

Тема 3.1. Новий публічний менеджмент

Тема 3.2. Управління знаннями при наданні публічних послуг

Тема 3.3. Вплив організаційної культури на управління персоналом

Тема 3.4. Інноваційні технології в управлінні

Тема 3.5. Командний менеджмент

Тема 3.6. Аналіз політики

Модуль 4. Комунікації в публічному управлінні. Електронне врядування

Тема 4.1. Інформаційно-технологічне забезпечення органів державної влади

Тема 4.2 Доступ до публічної інформації та зв’язки з громадськістю

Тема 4.3. Усне та писемне ділове мовлення

Тема 4.4. Психологія управлінського спілкування

Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Реформування публічної служби

Тема 5.1. Реформування публічної служби в Україні

Тема 5.2. Технології моніторингу та оцінювання ефективності діяльності в публічному управлінні

Тема 5.3. Соціально-відповідальне лідерство на публічній службі

Тема 5.4. Стресостійкість на робочому місці як чинник успішної діяльності публічного службовця

Модуль 6. Європейська та євроатлантична інтеграція України

 

Тема 6.3. Теоретичні засади та етапи європейської інтеграції України

Тема 6.2. ЄС: інститути та спільні політики

Тема 6.3. Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України

Тема 6.4. Основи національної безпеки

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 

Знання:

 

- конституційно-правових засад державного управління та державної служби;

- основних напрямків розвитку законодавства щодо публічної служби;

- концептуальних засад реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні;

- європейського досвіду реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади;

- базових принципів розробки управління проєктами муніципального розвитку;

- особливостей бюджетного процесу на місцевому рівні;

- основних положень сучасної інвестиційно-інноваційної політики;

- шляхів модернізації публічного управління на засадах демократичного належного врядування, конституційності і законності, відкритості і прозорості;

- підходів до забезпечення якості публічних послуг через управління знаннями;

- основних понять, сутності, об’єктів та принципів національної безпеки (вибірковий модуль);

- основ державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (вибірковий модуль);

- особливостей лідерства на публічній службі (вибірковий модуль);

- основ управління персоналом (вибірковий модуль);

- принципів інформаційної безпеки України, , способів захисту інформації;

- нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо розвитку електронного урядування та електронної демократії;

- принципів, рівнів та етапів формування організаційної культури;

- способів ділового спілкування в управлінні;

- особливостей української мови як державної, її комунікативно-соціальних функцій.

Уміння:

 

 

- орієнтуватись в питаннях правового регулювання публічної служби;

- організовувати ефективну взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- аналізувати рівень загроз у різних сферах національної безпеки (вибірковий модуль);

- використовувати базові технології протидії інформаційним та кібернетичним загрозам;

- застосовувати інноваційні методи здійснення бюджетно-податкової політики;

- використовувати програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів;

- формулювати місії, цілі колективу співробітників;

- використовувати ефективні способи роботи в команді;

- формувати організаційну культуру установи, розвивати її клієнт-орієнтованість;

- правильно добирати мовні засоби, які репрезентують специфіку різних типів документів;

- влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності

- виокремлювати кращі практики реформування місцевого самоврядування та децентралізації в Європі, які можуть бути використані в Україні;

- визначати основні важелі кредитно-фінансового регулювання економічних процесів;

- підтримувати ефективну взаємодію з громадськістю, державними і недержавними інституціями.

 

Навички:

 

- інтеграції практик кібернетичної та інформаційної безпеки у своє службове та повсякденне життя;

- використання методик оцінювання ефективності інвестиційних проєктів;

- належного висловлювання власних думок для успішного розв’язання завдань у професійній діяльності;

- редагування текстів офіційно-ділового й наукового стилів;

- ділового спілкування

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Немає вільних місць на цю дату.

Місце проведення навчання

49000 м. Дніпро, просп. Яворницького,19

Дніпропетровська

4.9

відгуків: 33
Рейтинг навчального заходу
 • Програма є практико-орієнтованою 4.9
 • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом