ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ КЕРІВНИКА: КРОКИ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

Професійне зростання керівника: кроки до досконалості

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 24 грудня 2020 р. № 254-20
Напрям:
 • Електронне урядування та електронна демократія
 • Євроатлантична інтеграція та інформаційна взаємодія
 • Європейська інтеграція
 • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
 • Комунікація та взаємодія
 • Розвиток лідерського потенціалу
 • Реалізація державної регіональної політики
 • Управління змінами
 • Управління публічними фінансами
 • рівні права та можливості жінок і чоловіків (гендерна рівність)
 • Управління персоналом та управління результативністю
Компетентності:
 • Лідерство
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

Загальна професійна  (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" 

Загальна мета програми:

Підвищення спроможності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б",  здійснювати ефективне управління органом державної влади (структурним підрозділом) через поглиблення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для виконання керівних функцій  в умовах модернізації державного управління, інтеграційних та трансформаційних процесів, розвитку електронного врядування та електронної демократії, посилення гуманістичної та людиноцентричної спрямованості управлінської діяльності

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- комунікація та взаємодія;


- лідерство;

- прийняття ефективних рішень;

- професійні знання;

- управління організацією роботи та персоналом.

 

 

Структура програми:

Модуль 1. Модернізація публічного управління

 Тема 1.1. Конституційно-правові засади державного управління та місцевого самоврядуванняТема 1.2. Характеристика сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства

Тема 1.3. Взаємодія органів виконавчої влади і місцевого самоврядування

Тема 1.4. Реалізація антикорупційної політики в Україні. Механізми протидії корупції

Тема 1.5. Соціально-культурний контекст та інфраструктурне забезпечення професійної етики державного службовця

Тема 1.6 Гендерні аспекти публічного управління

Модуль 2. Державна економічна та регіональна політика. Управління державними фінансами

Тема 2.1. Система державних та місцевих фінансів. Бюджетна політика України

Тема 2.2. Стратегія соціально-економічного розвитку України

Тема 2.3. Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів

Тема 2.4. Управління інвестиційними процесами та організація інноваційної діяльності в Україні

Модуль 3. Сучасні управлінські технології. Менеджмент персоналу в органах публічної влади

Тема 3.1. Новий публічний менеджмент

Тема 3.2. Управління знаннями при наданні публічних послуг

Тема 3.3. Вплив організаційної культури на управління персоналом

Тема 3.4. Інноваційні технології в управлінні

Тема 3.5. Командний менеджмент

Тема 3.6. Аналіз політики

Модуль 4. Комунікації в публічному управлінні. Електронне врядування

Тема 4.1. Інформаційно-технологічне забезпечення органів державної влади

Тема 4.2 Доступ до публічної інформації та зв’язки з громадськістю

Тема 4.3. Усне та писемне ділове мовлення

Тема 4.4. Психологія управлінського спілкування

Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Реформування публічної служби

Тема 5.1. Реформування публічної служби в Україні

Тема 5.2. Технології моніторингу та оцінювання ефективності діяльності в публічному управлінні

Тема 5.3. Соціально-відповідальне лідерство на публічній службі

Тема 5.4. Стресостійкість на робочому місці як чинник успішної діяльності публічного службовця

Модуль 6. Європейська та євроатлантична інтеграція України

 

Тема 6.3. Теоретичні засади та етапи європейської інтеграції України

Тема 6.2. ЄС: інститути та спільні політики

Тема 6.3. Державна політика у сфері євроатлантичної інтеграції України

Тема 6.4. Основи національної безпеки

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 

Знання:

 

- конституційно-правових засад державного управління та державної служби;

- основних напрямків розвитку законодавства щодо публічної служби;

- концептуальних засад реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні;

- базових принципів розробки управління проєктами ;

- основних положень сучасної інвестиційно-інноваційної політики;

- сучасних підходів до забезпечення якості публічних послуг через управління знаннями;

- основних понять, сутності, об’єктів та принципів національної безпеки (вибірковий модуль);

- основ державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (вибірковий модуль);

- особливостей лідерства на публічній службі (вибірковий модуль);

- основ управління персоналом (вибірковий модуль);

- принципів інформаційної безпеки України, , способів захисту інформації;

- нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо розвитку електронного урядування та електронної демократії;

- принципів, рівнів та етапів формування організаційної культури;

- способів ділового спілкування в управлінні;

- особливостей української мови як державної, її комунікативно-соціальних функцій.

Уміння:

 - орієнтуватись в питаннях правового регулювання публічної служби;

- організовувати ефективну взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- аналізувати рівень загроз у різних сферах національної безпеки (вибірковий модуль);

- використовувати базові технології протидії інформаційним та кібернетичним загрозам;

- застосовувати інноваційні методи здійснення бюджетно-податкової політики;

- формулювати місії, цілі колективу співробітників;

- використовувати ефективні способи роботи в команді;

- формувати організаційну культуру установи, розвивати її клієнт-орієнтованість;

- правильно добирати мовні засоби, які репрезентують специфіку різних типів документів;

- обирати оптимальні важелі кредитно-фінансового регулювання економічних процесів;

- підтримувати ефективну взаємодію з громадськістю, недержавними інституціями, засобами масової інформації.

 

Навички:

 

- інтеграції практик кібернетичної та інформаційної безпеки у своє службове та повсякденне життя;

- використання методик оцінювання ефективності інвестиційних проєктів;

- редагування текстів офіційно-ділового й наукового стилів;

- ділового спілкування

 

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

49000 м. Дніпро, просп. Яворницького,19

Дніпропетровська

4.96

відгуків: 48
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом