ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Опис програми:

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр

Магістр публічного управління та адміністрування

Офіційна назва освітньої програми

Публічне управління та адміністрування

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, строк навчання – 16 місяців

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію спеціальності “Публічне управління та адміністрування” за ступенем магістра: НД № 1489888 від 09.10.2017 р. Термін дії сертифікату  – до 01.07.2027 р.

Цикл/ рівень

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,

EQF-LLL – 7 рівень

Мова(и) викладання

Українська

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://www.lvivacademy.com/

2 – Мета освітньої програми

Професійна підготовка публічних службовців на основі сучасних наукових досягнень та технологій, які здатні здійснювати  діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, реалізовувати реформи, бути відповідальними перед суспільством

3 – Характеристика освітньої  програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі публічного управління та адміністрування

Ключові слова: публічна політика, публічне управління, публічне адміністрування, регіональне управління, місцеве самоврядування

Особливості програми

Обовязкове стажування слухачів денної форми навчання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

-      на посадах державної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади;

-      на посадах в органах місцевого самоврядування;

-      на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

-      на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають неприбуткових статус;

-      на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні

Види економічної діяльності (КВЕД ДК 009: 2010): 84.1, 84.2, 84.3; 94.1, 94.2, 94.9

Подальше навчання

Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні освіти

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. Викладання проводиться з елементами дистанційного навчання у вигляді  лекцій, практичних та семінарських занять, консультацій

Оцінювання

Поточний контроль, в тому числі виконання індивідуальних-навчально-практичних завдань, та підсумковий контроль (екзамени) у формі компютерного тестування відповідно до  наказу директора № 41 від 17.03.2017 р. (зі змінами) Про забезпечення єдиних вимог до атестації (підсумкового контролю) з навчальних дисциплін та освітньої програми.

Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/

Додаткова інформація:

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу

ЗК 2.  Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації

ЗК 3. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання

ЗК 4. Здатність до здійснення ефективної комунікації і професійного спілкування державною та іноземною мовою

ЗК 5.  Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм

ЗК 6. Здатність навчатися, вдосконалювати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень

Фахові компетентності спеціальності

ФК 1.  Здатність до вироблення, аналізу та забезпечення реалізації публічної політики у різних сферах суспільного життя  на державному,  регіональному, місцевому та внутрішньо-організаційному рівнях

ФК 2.  Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації

ФК 3. Здатність визначати показники економічного розвитку на державному,  регіональному, місцевому та організаційному рівнях

ФК 4. Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів, в тому числі використовуючи вітчизняний та європейський  досвід

ФК 5.  Здатність розробляти стратегічні документи  розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях

ФК 6. Здатність до управління фінансами, майном та контролю за їх використанням в публічній сфері

ФК 7. Здатність і готовність забезпечувати дотримання законодавства в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, юридично правильно кваліфікувати документи правового характеру, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування

ФК 8. Здатність проявляти ініціативу, здійснювати лідерські функції в колективі, організовувати командну роботу та управляти проектами

ФК 9. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості

7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Управляти процесами вироблення та реалізації публічної політики на державному, регіональному та місцевому рівнях, дотримуючись вимог чинного законодавства та враховуючи національні інтереси

ПРН 2. Застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур

ПРН 3. Розробляти та реалізовувати інноваційні управлінські рішення та заходи щодо адаптації і впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик в діяльності органів публічного управління та адміністрування

ПРН 4. Аналізувати та застосовувати законодавство у сфері публічного управління та адміністрування

ПРН 5. Використовувати державну та  іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності

ПРН 6. Формувати та підтримувати ефективну взаємодію з громадськістю, державними та недержавними інституціями, використовуючи інформаційні та комунікативні технології

ПРН 7. Розвивати лідерські якості, вміти формувати колектив та команду, враховуючи етнічні, соціальні, конфесійні та інші особливості

ПРН 8. Визначати напрямки  розвитку систем на державному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях

ПРН 9. Адаптувати кращий світовий досвід в практику управління територіями

ПРН 10. Розробляти проекти програм, концепцій, стратегій, законів та  інших правових актів, а також пропозиції до них, виходячи з ресурсного забезпечення та вимог і правил правотворчості

ПРН 11. Здійснювати стратегічне управління на національному, регіональному та місцевому рівнях, застосовуючи загальнонаукові та спеціальні методи стратегічного планування, реалізації стратегій та оцінювання їх економічності, ефективності та

результативності

ПРН 12. Вміти управляти та контролювати фінансовою та економічною діяльністю в умовах конкурентного середовища

ПРН 13. Аналізувати процес політики європейської інтеграції України, глобалізаційні виклики міжнародній безпеці

ПРН 14. Знати інформаційні потреби суспільства та вміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного врядування

ПРН 15. Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування

8 –  Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Усі науково-педагогічні працівники, залучені реалізації освітньої програми  мають наукові ступені та є штатними працівниками інституту. У навчальному процесі беруть участь фахівці іноземних закладів вищої освіти відповідно до договорів про співпрацю. До керівництва магістерськими роботами залучаються керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Матеріально-технічне забезпечення

Для забезпечення якісного навчального процесу слухачі  забезпечені навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням. Кожен слухач має можливість користуватися бібліотекою та читальними залами із доступом до мережі Інтернет.

Стан соціально-побутової інфраструктури ЛРІДУ (пункти харчування, актовий зал, спортивний зал, стадіон та спортивні майданчики, медичний пункт.) відповідає чинним вимогам. Слухачі забезпечені місцями у гуртожитках, які відповідають санітарним нормам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Офіційний веб-сайт http://www.lvivacademy.com містить інформацію про навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

 З кожної  дисципліни навчального плану розроблені навчально-методичні комплекси. Наявні методичні рекомендації до виконання магістерських робіт.

Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на веб-сайті ЛРІДУ та розміщені на комп’ютерах бібліотеки.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Реалізується в межах діяльності

Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших закладах вищої освіти України

Міжнародна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ЛРІДУ і закладами вищої освіти інших країн. Зокрема, академічна мобільність викладачів реалізується через їх участь у програмі Erasmus+ та в міжнародних проектах


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра. Вступ за конкурсом відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 року № 255 або Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та працевлаштування випускників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

79491, Україна, Львів, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16

Львівська

Інші навчальні заходи за цим напрямом