ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА – ГОЛОВНИЙ СУБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. СТРАТЕГІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Об’єднана територіальна громада – головний суб’єкт місцевого самоврядування. Стратегія та планування розвитку територіальної громади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:1. Загальна інформація

Назва програми

Об’єднана територіальна громада – головний суб’єкт місцевого самоврядування. Стратегія та планування розвитку територіальної громади

Шифр програми

ЗК/2019/005

Тип програми за змістом 

загальна

Форма навчання 

денна

Цільова група

Працівники місцевого самоврядування, V- VІІ категорії посад

Передумови навчання за програмою

Забезпечити рівень компетентності, необхідного для вирішення завдань професійної діяльності у зв’язку зі змінами в законодавстві та децентралізації

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Об’єднані територіальні громади,

 

Найменування партнера (партнерів) програми

Херсонська обласна рада, об’єднані територіальні громади

Обсяг програми

                  10 годин/ 0,33 кредиту

Тривалість програми та організація  навчання

                       

1 день

Мова(и) викладання

Українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

Загальний

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

Управління організацією роботи та персоналом

Прийняття ефективних рішень

Укладач(і) програми 

Левадна Т.В., магістр державного управління, заступник директора, начальник навчально-організаційного відділу  ХОЦППК, tati-leva@ukr.net$ Литвиненко В.П., завідувач методичним кабінетом ХОЦППК, ks.cppk@ukr.net

  

2. Загальна мета

Підготовка працівників органів місцевого самоврядування до вирішення комплексу соціальних, економічних, екологічних, демографічних, науково-технічних та інших проблем на місцевому рівні

 

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

ознайомлення з інноваційними підходами до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу

уміння

забезпечення рівня компетентності, необхідного для вирішення завдань професійної діяльності у зв’язку зі змінами у державній політиці

навички

практично застосувати принципи, форми, методи та інструментарій стратегічного планування

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Лекція, тренінг, семінарські заняття, групові та індивідуальні консультації, тестування

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

PROMETEUS

Додаткова інформація:

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

 

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС

аудиторні заняття

самостійна робота слухачів

Тема1. Запроваджен-ня стратегічного планування на місцевому рівні, як інструменту досяг-нення поставлених цілей та як форми територіального управління і госпо-дарської діяльності

 

4

 

Тема 2. Стратегія  збалансованого розвитку тері-торіальної громади

 

4

2

РАЗОМ

10 год./0,33

8

2


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

73003, м.Херсон, пл.Свободи, 1

Херсонська

Інші навчальні заходи за цим напрямом