КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ

КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ»

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр програми: ЗК/2020/001

Рік запровадження програми: 2020

Програму затверджено: засідання Вченої ради НПУ ім. М.П. Драгоманова,

протокол №12 від 03.08.2020 р. 

Програму погоджено:  наказ НАДС від                       №

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Комунікації та взаємодії

Шифр програми

 ЗК/2020/001

Тип програми за змістом

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання

 дистанційна

Цільова група

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад

Передумови навчання за програмою

-

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

0,5 кредити ЄКТС (15 год.)

Тривалість програми та організація навчання

Загальна тривалість програми – 10 робочих днів. 

Мова (и) викладання

 українська мова

Напрям (и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

Комунікація та взаємодія

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

·         комунікація та взаємодія;

·         командна робота та взаємодія;

·         прийняття ефективних рішень.

Укладач (і) програми

Бех Володимир Павлович, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: 

v.p.bekh@npu.edu.ua

Чепуренко Янна Олексіївна, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

ya.o.chepurenko@npu.edu.ua

2. Загальна мета

підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань комунікації та взаємодії в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативних навичок.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

     знання

·         природи, змісту, функцій, видів, форм та інструментів комунікативних технологій;

·         організації ефективних  форм організаційної комунікації та взаємодії; 

·         форм, методів і технологій  комунікативної взаємодії з громадськими інститутами та бізнесом; 

·         аналітичних інструментів та технологій управління комунікаціями та взаємодіями в публічному управлінні.

    уміння

·         аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику; 

·         організовувати систему комунікацій та взаємовідносин та між органами публічної влади і громадянським суспільством у ході розроблення та реалізації управлінських рішень;

·         визначати проблемні питання в комунікації органів влади;

·         застосовувати аналітичні технології аналізу системи комунікацій та взаємозв’язків.

    навички

·         взаємодії органів влади та управління з різноманітними соціальними інститутами;

·         ефективного управління системами комунікацій та взаємодій в публічному управлінні;

·         організації ефективних комунікацій в кризових умовах та умовах реформ;

·         доцільного застосування сучасних комунікативних технологій.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

   Методи навчання: 

·         словесні методи (розповідь-пояснення, лекція);

·         наочні методи (ілюстрація, демонстрація);

·         практичні методи (практичні роботи);

·         тренінгові методи (тренінг);

·         самостійна робота.

Форми проведення навчальних занять:

·         лекція, практична робота, тренінг, вебінар

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (веб-адреси)

·         Google Meet  

·         Google Classroom

Назва дистанційного етапу/модуля

Відповідно до програми

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Проходження дистанційного навчання – 73 %

Самостійна робота – 20 %
Підсумковий контроль – 7 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови, якщо слухач дав не менше 70 % правильних відповідей

Форма підсумкового контролю

 Комп’ютерне тестування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

у тому числі

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

1

2

3

4

5

6

Тема1. Інформація і комунікації в публічному управлінні

3

-

2

-

1

Тема 2. Особистість державного службовця в системі комунікацій та взаємодій

3

-

2

-

1

Тема 3. Консультації з громадськістю: публічне обговорення та вивчення громадської думки. Громадські ради.

3

-

2

-

1

Тема 4. Управління комунікаціями і взаємодіями в публічному управлінні

2

-

2

-

-

Тема 5. Government Relations і технології організації взаємодії з органами публічного управління

1

-

1

-

-

Тема 6. Аналітика комунікації та взаємодії в публічному управлінні

2

-

2

-

-

Підсумковий контроль результатів навчання

1

-

1

-

-

РАЗОМ

15

 

12

-

3

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Тема 1. Інформація і комунікації у публічному управлінні

Інформація як управлінський ресурс. Інформація, як чинник оптимізації публічного управління. Соціальна інформація. Інформаційне середовище публічного управління. Інформаційна інфраструктура публічного управління.  

Комунікація: природа, сутність, зміст, форми і види. Комунікація як засіб  формування і відтворення владно-управлінських відносин та інститутів. Види комунікацій в публічному управлінні. 

Комунікативна взаємодія. Механізми комунікативної взаємодії в публічному управлінні.

Комунікаційний потенціал.

Комунікативний процес. Форми і види комунікативного процесу в публічному управлінні.

Електронні комунікації та електронна взаємодія. Мережеві комунікації в публічному управлінні. 

Інформаційно-комунікативна система суспільства. Особливості інформаційно-комунікативного середовища публічного управління. Інформаційно-комунікативний інструментарій в публічному управлінні.

Комунікативна компетентність державних службовців.

Особливості комунікації в період кризи. Особливості комунікацій в період реформ. 

 

Тема 2. Особистість державного службовця в системі комунікацій та взаємодій

Формоутворення особистості людини і соціального світу (соціум і суспільство). 

     Поняття морфології  і видів механізмів особистості людини

     Горизонтальні механізми особистості: наслідування, метаболізму, сприйняття, мотивації, соціалізації, воління. 

     Вертикальні механізми особистості: збудження, цілеутворення і смислопородження.

     Синтетичні механізми особистості: самовизначення і самоактуалізації.

     Інтегративний механізм самореалізації особистості у горизонті соціального управління.

     Місце і роль особистості в соціальному просторі планетарного світу.

     Особистість людини як продуцент і рушійна сила суспільства. 

     Особистість людини у структурі родового соціального організму країни.

     Особистість людини і видові соціальні організми. Поняття видових соціальних організмів: економічний, антропогенний, політичний і культурологічний. Системоутворювальні чинники видових організмів. Потреби як системоутворювальний чинник антропогенного організму. Елементи, структура і механізм саморуху антропогенного соціального організму. Міра задоволення потреб  людини. Пульсація  видового організму. Політологічний організм. Інтереси як системоутворювальний чинник політичного організму. Держава і громадянське суспільство – чинники соціального цілого. Система місцевого самоврядування та роль і місце людини в ній. Організаційна взаємодія держави і громадянського суспільства. Поняття гомеостату соціального організму. Саморегуляція соціального цілого. Особистість у системі саморегуляції соціального цілого. Механізм розроблення законів, механізм дії законів, механізм реалізації законів, механізм зворотного зв’язку  або механізм соціального контролю.  Циклічність пульсації політичного організму.

            Особистість державного службовця в системі комунікацій та взаємодій: праксеологічні аспекти.

 

Тема 3. Консультації з громадськістю: публічне обговорення та вивчення громадської думки. Громадські ради.

Складові комунікативної діяльності при організації консультацій з громадськістю.

Форми, види, типи та методи консультацій з громадськістю.

Світовий досвід організації комунікацій з громадськістю і публічному управлінні.

Системи впливів в процесі проведення консультацій з громадськістю.

Порядок громадських обговорень.

Технології вивчення громадської думки.

Громадська рада: основні функції і завдання. Технології організації та функціонування громадської ради. Взаємодії громадської ради та влади. Показники  ефективності діяльності громадської ради.

 

Тема 4. Управління комунікаціями і взаємодіями в публічному управлінні

Комунікації і взаємодії як об’єкт управління. 

Принципи  ефективного управління комунікаціями та взаємодіями.

Аналіз стану і можливостей комунікації та взаємодії як концепт управління.

Планування комунікації і взаємодії в публічному управлінні. Види і технології планування комунікації і взаємодії в публічному управлінні.

Основні засади, інструменти і технології організації системи комунікацій і взаємодії в публічному управлінні.

Мотивація в управлінні комунікаціями і взаємодіями в публічному управлінні.

Моніторинг і контроль формування і реалізації комунікаційних процесів та взаємодій.

Визначення ефективності комунікацій та взаємодій в публічному управлінні. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів державної влади.

Особливості управління окремими видами комунікацій в публічному управлінні. Управління стратегічними комунікаціями в публічному управлінні.

 

Тема 5. Government Relations і технології організації взаємодії з органами публічного управління

 Природа, сутність, зміст, форми, види, функції Government Relations (GR). 

Сутність і взаємодія владних структур і бізнесу. Моделі взаємодії держави і бізнесу: кластерна, корпоративна, мережева, плюралістична, неокорпоратська. 

GR-технології як сучасний інструмент управління взаємодією бізнеса з органами влади.

Інтереси держави як об’єкта відносин у GR. 

GR-комунікації: форми, види. Інформація, як ресурс GR-комунікації. GR-комунікації в системі публічного управління. Характер комунікацій у GR. Технології організації GR. Основні етапи GR-діяльності в публічному управлінні. Поняття, види особливості стейкхолдерів.

Державно-приватне партнерство і лоббізм: зарубіжні і вітчизняні інструменти і технології.

Механізми, системи і методи ефективної комунікації в GR. Ефективність GR-комунікації.  

Стратегії GR-менеджменту в публічному управлінні.

GR в системі цифрової трансформації органів влади.

 

Тема 6. Аналітика комунікацій та взаємодії у публічному управлінні

    Природа, сутність, зміст, форми і функції аналітики комунікацій та взаємодій в публічному управлінні. 

Об’єкти аналізу в аналітиці комунікацій та взаємодій в публічному управлінні та адмініструванні.

   Методи аналізу комунікацій та взаємодій. Системний аналіз як основа аналітики комунікацій та взаємодій. Технології дослідження елементів та зв’язків системи комунікацій та взаємодій.  

Моделювання і прогнозування в аналітиці комунікацій та взаємодій.

Інструменти аналізу системи комунікацій та взаємодій в публічному управлінні.         

Аналітика на різних етапах процесу управління комунікаціями та взаємодіями.

Інформаційні ресурси для аналітики комунікацій та взаємодій в публічному управлінні.

Результативність та ефективність комунікацій та взаємодій з позицій застосування аналітики. 

Конструювання діагностичних процедур аналітики системи комунікацій та взаємодій в публічному управлінні.

Представлення результатів аналізу комунікацій та взаємодій в публічному управлінні.

Організація і управління аналітикою в процесі формування і функціонування системи комунікацій і взаємодій органів влади.

Аналітика в оцінюванні ефективності виконання комунікативної функції органів державної влади.

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

·  теоретичні питання щодо знання основ та законодавства України  з питань комунікації та взаємодії – 20 %;

·  завдання до практичних робіт щодо організаційних та управлінських засад системи ефективних комунікацій та взаємодій  – 40 %;

·  комплексний тестовий контроль оцінювання готовності здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої ефективної системи комунікацій та взаємодій – 40 %.

Форма підсумкового контролю: комп’ютерне тестування.

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

 

Закони України

1.      Про інформацію. Закон України від 2 жовтня 1992 року
№ 2657-XII URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2657-12#Text  

2.      Про звернення громадян. Закон України 2 жовтня 1996 року
№ 393/96-ВР. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

3.      Про доступ до  публічної інформації. Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2939-17#Text

4.      Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text

5.      Про регламент Верховної Ради України. Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/print

 

Література

1.      Драгомирецька Н. М., Кандагура К.С., Букач А. В. Комунікативна діяльність в державному управлінні : навч. пос. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 180 с.

2.      Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. Частина 14: Електронна взаємодія органів публічної влади / С. П. Кандзюба, О. М. Хошаба, Ю. Б. Пігарєв. К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. 60 с.

3.      Комунікації в органах державної влади : посібник /Український кризовий медіа-центр. К., 2016. 98с.

4.      Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / О. В. Шебаніна, В. П. Клочан, С. І. Тищенко та ін. Миколаїв : МНАУ, 2018. 200 с.

5.      Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. Київ : К.І.С., 2016. 130 с.

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом