ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ

ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: оновити та поповнити базові знання з ділової української мови відповідно до нових вимог в українському правописі, удосконалити писемне й усне ділове мовлення для підготовки організаційно-розпорядчої  документації  та сприяти утвердженню серед публічних службовців культури українського мовлення в усному та писемному спілкуванні


ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

 

1.Загальна інформація

Назва програми

Ділове українське мовлення

Шифр програми

СК/2021/006

Тип програми за змістом

спеціальна

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

державні службовці категорії А, Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих

рад, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності

Передумови навчання за програмою

-

Найменування замовника освітніх послуг у

сфері професійного навчання за програмою

-

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

0,4 кредити ЄКТС (12  годин, у тому числі 12 годин аудиторних/дистанційних занять)

Тривалість програми та організація навчання

2 дні

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які)охоплює програма

Ділова українська мова в публічному управлінні;

культура ділового мовлення

удосконалення рівня володіння державною мовою

Перелік професійних компетентностей,на

підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання;

лідерство

комунікація та взаємодія

Укладач(і) програми

Гончаренко Олена Миколаївна, доцент кафедри іноземних та ділової української мов, кандидат філологічних наук

https://www.duet.edu.ua/ua/persons/16

 

Е-mail: olenagoncharen@gmail.com

  orcid.org/0000-0002-8577-6240

 

 

2.Загальна мета

Оновити та поповнити базові знання з ділової української мови відповідно до нових вимог в українському правописі, удосконалити писемне й усне ділове мовлення для підготовки організаційно-розпорядчої документації та сприяти утвердженню серед публічних службовців культури українського мовлення в усному та писемному спілкуванні

 

3.Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

основних змін та доповнень нової редакції українського правопису;основні норми сучасної української літературної мови; концептуальних основ функціонування засобів української мови різних рівнів (фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного,

синтаксичного) в управлінських текстах.

уміння

вільно володіти нормами культури писемного та усного ділового мовлення в типових комунікативних ситуаціях;

правильно вживати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах.

навички

Грамотної підготовки документації, оформлення управлінських рішень та роботи з кореспонденцією, дотримуючись норм сучасної української літературної мови;

влучного висловлювання думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності.

 

4.Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Тематична лекція, практичні заняття

 

5.Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (веб -адреси)

Сайт університету https://www.duet.edu.ua

Сторінка центру кар’єрного та професійного розвитку https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/10

ZOOM-посилання  для проведення занять

https://us02web.zoom.us/j/4711594178?pwd=RFY0OTBZLy9oSVFJb2p5ckZDL1czQT09

 

 

6.Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять (проходження дистанційного навчання) – 80%;

опрацювання обов'язкової літератури,інформаційних та інших матеріалів – 20%

 

Форма підсумкового контролю

Усна співбесіда

Освітній документ

Сертифікат про підвищення кваліфікації

Зразок сертифікату https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CDOYTHn5YAFrSY4nNi53N_wFTu2Fimxu

Реєстр виданих освітніх документів

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SkIRhMr8prpwFaF1lQOc2sv4mLd2ziNX

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

 

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови відвідування занять та розв'язання ситуаційного завдання у письмовій або усній формі в рамках практичного заняття. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ


Назва теми

Кількість годин

Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС

Аудиторні заняття

Дистанційні заняття (лекції/практичні)

Навчальні

візити

Самостійна робота слухачів

Тема 1. Державна мова: норми, стилі функціонування ділового мовлення

4 / 0,133

 

2 / 2

 

 

Тема 2. Писемне ділове мовлення

2 / 0,067

 

0 / 2

 

 

Тема 3. Культура публічного монологічного мовлення

2 / 0,067

 

0 / 2

 

 

Тема 4. Культура професійного діалогічного мовлення

2 / 0,067

 

1 / 1

 

 

Підсумковий контроль результатів навчання

2 / 0,067

 

2

 

 

Разом

12 / 0,4

 

12 / 0,4

 

 

Додаткова інформація:

 За результатами навчання видається сертифікат. 

Додаткова інформація на сторінці Центру КПР Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)

https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/3

Телефон для довідок +38096 672 6022 Наталія Ізмайлова


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.4

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Дніпропетровська

Інші навчальні заходи за цим напрямом