ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Ділова українська мова у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 липня 2021 р. № 109-21
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Ділова українська мова у публічному управлінні» удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей. Підвищити рівень володіння публічним службовцем державною мовою (розуміння її структури, особливостей словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому).

Оновити та покращити різні рівні мовної компетентності (знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації).

Удосконалити писемне й усне ділове мовлення для подальшої підготовки до професійної комунікації. Підвищити рівень комунікативної культури у сфері публічного управління.

 

 Цільова група:

         -  державні службовці  категорій «Б» та «В»;

         -  посадові особи місцевого самоврядування I-VII;

         -  депутати місцевих рад

 

Тривалість програми та організація навчання:  15 днів

5 днів  відеоконференції по 2 академічних години з кожної теми в системі ZOOM

9 днів - навчальний матеріал опрацьовується слухачами самостійно  в режимі віддаленого часу в особистому кабінеті на віртуальній аудиторії Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/

1 день – підсумковий контроль.

 

Поточний контроль: опрацювання текстів лекцій та поточне тестування з кожної теми.

Підсумковий контроль: підсумкове комп’ютерне тестування.

Структура  програми

Тема 1. Комунікативна професіограма публічного службовця: мовна і комунікативна компетентності.

Тема 2. Усна та письмова комунікативна компетентність публічного службовця (орфоепічні та орфографічні норми української мови).

Тема 3. Іменні частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

Тема 4. Особливості вживання розділових знаків у письмовому мовленні.

Тема 5. Ділові папери як засіб професійної комунікації публічного службовця. Вимоги до їх складання.

 Очікувані результати навчання

знання

     норм усного та писемного ділового мовлення;

     вимог до державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування  щодо вільного володіння українською мовою;

     змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування;

     положень нормативно-правових актів, щодо застосування ділової української мови органами публічного управління;

     вимоги застосування української  ділової мови в професійній діяльності;

     особливостей мовного і мовленнєвого етикету державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

     правил орфографії, орфоепії, лексики та пунктуації;

     складання й оформлення ділової документації;

     службового етикету усної форми професійного спілкування;

     основних змін в українському правописі;

 

     державного стандарту оформлення ділової документації у сфері публічного управління.

уміння

     обирати й використовувати мовні засоби в діловому мовленні;

     правильно здійснювати документування управлінської діяльності;

     складати і оформлювати ділові документи згідно вимог;

     дотримуватися норм ділової української мови в професійному спілкуванні;

     складати документи відповідно до сучасних норм ділового мовлення;

-   професійно структурувати власний публічний виступ.

навички

     аналізу власного мовлення;

        редагування  текстів документації;

        використання засобів сучасної  ділової української мови залежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення;

        використання термінологічних словників;

        володіння фаховою термінологією;

        володіння правилами побудови словосполучень і речень; усним і писемним діловим мовленням;

-    правильного оформлення професійної документації згідно з нормативною базою сучасної української ділової мови.

 

гіперпосилання на сторінку вебсайту Класичного приватного університету, на якій розміщено  програму http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5853

Додаткова інформація:

За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна,

директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

5

відгуків: 4
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом