«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Ділова українська мова у публічному управлінні»  є удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей.  Підвищити рівень володіння публічним службовцем державною мовою (розуміння її структури, особливостей  словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому).  Оновити та покращити різні рівні мовної компетентності (знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації). Удосконалити писемне й усне ділове мовлення для подальшої підготовки до професійної комунікації. Підвищити рівень комунікативної культури у сфері публічного управління.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: застосування ділової української  мови в публічному управлінні; складання та оформлення професійної документації, писемне  та усне ділове спілкування.

Форма навчання: Змішана (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання). Доступ до вебкабінету надається при реєстрації у віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0

Цільова група:

посадові особи місцевого самоврядування;

        - депутати місцевих рад;

       - державні службовці  категорій «Б» та «В».

Обсяг програми: 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Структура програми:

Тема 1. Комунікативна професіограма публічного службовця: мовна і комунікативна компетентності.

Мова як компонент національної ідентичності та чинник національної безпеки. Нормативні документи про державну мову. Функції державної мови. Право громадян України на одержання будь-якої інформації державною мовою і обов’язок державного службовця використовувати українську мову у фаховій діяльності (крім випадків, передбачених законодавством). Українська мова як засіб збереження національної пам’яті. Розрізнення понять «українська мова» і «українська літературна мова». Літературна норма і діалект. Явище суржику.

Тема 2. Усна комунікативна компетентність публічного службовця (орфоепічні норми української мови).

Усне і писемне мовлення як дві форми існування мови. Особливості української літературної вимови. Орфоепічні норми української мови. Засоби милозвучності української мови. Особливості наголошування окремих слів. Варіативність уживання прийменників у/в; з/із/зі/зо, під/піді тощо.

Тема 3. Іменні частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

Відмінювання загальних і власних назв, зокрема імен та прізвищ. Уживання великої літери в написанні назв установ, організацій, товариств тощо. Використання складноскорочених слів (абревіатур). Специфіка вживання іменників чоловічого роду у формах родового і давального відмінків однини. Використання кличного відмінка у звертаннях. Відмінювання прикметників. Уживання вищого і найвищого ступенів порівняння (простої і складеної форм). Відмінювання займенників. Особливості відмінювання кількісних (власне кількісних, неозначено-кількісних, збірних, дробових) числівників. Поєднання числівників з іменниками. Лексичні засоби позначення часу.

Тема 4. Особливості вживання розділових знаків у письмовому мовленні.

Розділові знаки в простому і складному реченнях в офіційно-діловому стилі. Розділові знаки в простому ускладненому реченні. Вставні і вставлені слова, словосполучення, речення. Відокремлені означення. Відокремлені обставини. Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Способи заміни прямої мови непрямою.

Тема 5. Ділові папери як засіб професійної комунікації публічного службовця. Вимоги до їх складання.

Особливості організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила). Розпорядчі, довідково-інформаційні тексти (довідка, лист, записка, акт, звіт, оголошення, протокол, подання, план роботи). Кадрова та особова документація. 

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання 

     норм усного та писемного ділового мовлення;

     вимог до державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування  щодо вільного володіння українською мовою;

     змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування;

     положень нормативно-правових актів, щодо застосування ділової української мови органами публічного управління;

     вимоги застосування української  ділової мови в професійній діяльності;

     особливостей мовного і мовленнєвого етикету державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

     правил орфографії, орфоепії, лексики та пунктуації;

     складання й оформлення ділової документації;

     службового етикету усної форми професійного спілкування;

      основних змін в українському правописі;

-     державного стандарту оформлення ділової документації у сфері публічного управління.

уміння

     обирати й використовувати мовні засоби в діловому мовленні;

     правильно здійснювати документування управлінської діяльності;

     складати і оформлювати ділові документи згідно вимог;

     дотримуватися норм ділової української мови в професійному спілкуванні;

     складати документи відповідно до сучасних норм ділового мовлення;

-     професійно структурувати власний публічний виступ.

навички

     аналізу власного мовлення;

       редагування  текстів документації;

       використання засобів сучасної  ділової української мови залежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення;

       використання термінологічних словників;

       володіння фаховою термінологією;

       володіння правилами побудови словосполучень і речень; усним і писемним діловим мовленням;

  правильного оформлення професійної документації згідно з нормативною базою сучасної української ділової мови.


Спеціальна короткострокова програма розміщена

 http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5708


Додаткова інформація:

Навчальний матеріал опрацьовується в режимі віддаленого часу  в особистому кабінеті слухача на віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0  , а також передбачені  заняття в системі ZOOM . 


За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)
Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
16 Квітня 2021 30 Квітня 2021 44 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом