ДІЛОВА МОВА ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ЕТИКЕТ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Ділова мова та комунікативний етикет (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

1. Загальна інформація

Назва програми

Ділова мова та комунікативний етикет

Шифр програми

СК/2020/41

Тип програми за змістом

Спеціальна короткострокова

Форма навчання

Дистанційна

Цільова група

Державні службовці категорій посад Б, В; посадові особи місцевого самоврядування ІІ–VII категорій посад; депутати місцевих рад

Передумови навчання за програмою

Відсутні

Найменування партнера (партнерів) програми

Відсутні

Обсяг програми

0,4 кредита ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

1 день, дистанційне навчання

Мова викладання

Українська

Напрям підвищення кваліфікації, який охоплює програма

Комунікація та взаємодія

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

-      здатність продуктивно використовувати здобуту міждисциплінарну освіту для організації ефективних комунікацій у колективі;

-      здатність продуктивно налагоджувати організацію ефективних суспільних комунікацій;

-      здатність сприймати, аналізувати й реалізовувати управлінські рішення й інновації у професійній діяльності;

-      здатність до аналізу й синтезу на основі логічних аргументів і перевірених фактів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільних явищ і процесів, предметної галузі й уміння використовувати їх у професійній діяльності;

-      здатність до критичності й самокритичності у процесі збирання, аналізу й підготовки до оприлюднення інформації, подання інформації в найбільш адекватній та ефективній формі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та засобів;

-      здатність застосовувати форми впливу на людей для досягнення поставлених завдань;

-      здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.

2. Загальна мета

Підвищення рівня усного та писемного фахового спілкування державних службовців; закріплення креативних навичок налагодження комунікативних зв’язків у професійній сфері; удосконалення набутих знань та вмінь з написання текстів ділового спрямування, призначених для урегулювання відносин в сфері публічного управління; покращення управлінських навичок.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

1)  норм культури усного професійного спілкування;

2)  норм сучасної української літературної мови (морфологічні, лексичні, стилістичні та синтаксичні);

3)  принципів системної організації професійної лексики державних службовців та осіб місцевого самоврядування, її семантичні особливості;

4)  особливостей та комунікативних ознак культури усного й писемного мовлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

5)  способів впливу на співрозмовника.

уміння

1) чітко й влучно формулювати свої думки у повсякденному спілкуванні з громадою та у сфері офіційної комунікації;

2) правильно укладати тексти професійного спрямування, дотримуючись лексичних, граматичних, стилістичних, синтаксичних та пунктуаційних норм української літературної мови та враховуючи останні доповнення до українського правопису;

3) налагоджувати комунікативні зв’язки з дотриманням правил мовленнєвого етикету та культури спілкування на всіх рівнях соціальної взаємодії;

навички

1)  вільного володіння державною мовою;

2)  ефективної організації роботи в колективі;

3)  продуктивної комунікації з громадою;

4)  результативності використання здобутих знань з метою досягнення стратегічних цілей щодо управління муніципальними структурними підрозділами;

5)  аналізу власної діяльності з метою її вдосконалення.

4. Викладання та навчання

(методи навчання, форми проведення навчальних занять):

 

лекції, практичні заняття, обговорення проблемних питань,

групове розв’язання ситуаційних завдань, «мозковий штурм», тренінг.

5. Оцінювання і форми підсумкового контролю

немає

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

Назви тем

Кількість годин

загальна

кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі

аудит.

заняття

(годин)

самост.

робота

(годин)

1.

Норми усного та писемного спілкування офіційної особи

6

4

2

2.

Службовий етикет та імідж – складові культури менеджменту офіційної особи

6

4

2

             

Усього:

12 / 0,4

8

4

Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.4

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
20 Серпня 2020 20 Серпня 2020 1 Iнші умови переглянути
21 Серпня 2020 21 Серпня 2020 19 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

5

відгуків: 11
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші навчальні заходи за цим напрямом