АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ

Аналіз та формування політики

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток політичної, правової та управлінської компетенцій щодо проблем аналізу політики та підготовки аналітичних документів; розвиток професійної компетентності та засвоєння знань щодо основних теоретичних підходів до аналізу державної політики.

Завдання програми:

 • ­  доповнення та розширення знання з основних проблем державної політики, її аналізу та механізму впровадження;
 • ­  ознайомлення слухачів із сучасною методологією аналізу державної політики;
 • ­  формування вміння використовувати сучасні знання з аналізу державної політики в практичній діяльності;
 • ­  формування вміння ідентифікувати й аналізувати підстави для державного втручання і проведення державної політики в різних сферах суспільного буття, визначати наслідки втручання з огляду на різні цілі політики

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Державна політика і демократичне врядування.

2.  Цикл державної політики. Ідентифікація проблеми/питання для аналізу політики. Підстави для державного втручання.

3.  Макроекономічні засади аналізу державної політики.

4.  Застосування мікроекономіки в аналізі державної політики.

5.  Аналіз політики як сфера професійної діяльності.

6.  Оцінювання і моніторинг державної політики та програм.

7.  Підготовка аналітичних документів.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • сутність державної політики щодо здійснення аналізу політичних процесів, її інструменти та механізми впровадження;
 • ­  особливості механізму впровадження державної політики;
 • ­  поточні проблеми і перспективи розвитку держави та її політики;
 • ­  цілі політики та вимоги до них;
 • ­  основні характеристики державної політики з точки зору аналітичного процесу;
 • ­  сутність аналізу політичної ситуації;
 • ­  процес дескриптивного аналізу та моніторингу в політичному аналізі;
 • ­  роль політичного планування та прогнозування;
 • ­  процес прийняття політичного рішення;
 • ­  цикл політики в рамках аналітичного процесу;
 • ­  аналітичні процедури для забезпечення ефективного функціонування політичних інституцій;
 • ­  суб’єкти аналізу політики;
 • ­  підходи до визначення проблеми при підготовці аналітичних матеріалів;
 • ­  роль цільових груп та бенефеціаріїв при аналізі політики;
 • ­  основні моделі та технології аналізу політики;
 • ­  засоби впровадження політики, принципи їх оцінювання та моніторингу;
 • ­  види та форми прогнозування;
 • ­  принципи підготовки аналітичних документів;
 • ­  вимоги до аналітичних документів;
 • ­  загальну схему аналізу альтернатив при їх розробці;
 •  критерії оцінки альтернатив;

вміти:

 • ­  застосовувати теоретичні знання аналізу державної політики в практичній діяльності;
 • ­  аналізувати державно-політичні процеси;
 • ­  формулювати припущення;
 • ­  використовувати методи структурування інформації при аналізі політики;
 • ­  визначати специфічні інтереси при дослідженні зацікавлених сторін;
 • ­  проводити моніторинг інформації для підготовки аналітичних матеріалів;
 • ­  здійснювати добір необхідних джерел інформації в аналітичній діяльності;
 • ­  готувати аналітичні документи для прийняття політичних рішень у процесі вироблення політики;
 • ­  втілювати основні принципи аналізу при підготовці аналітичних документів;
 • ­  дотримуватись вимог до аналітичних документів;
 • ­  розробляти прогнози в аналітичному процесі;
 • ­  визначати джерела альтернативних варіантів при підготовці аналітичних документів;
 • ­  визначати ризики та загрози;
 • ­  застосовувати методи політичного аналізу в практичній аналітичній діяльності;
 • ­  аналізувати політичні процеси відповідно до етапів політичного аналізу;
 • ­  приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків;
 •  збагачувати власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над поглибленням і вдосконаленням своїх знань.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

       Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом