АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Аналіз освітньої політики

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Реформа освіти в умовах децентралізації

Опис програми:

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА)

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ»

Додаткова інформація:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА

  

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА)

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

«АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ»

 

Шифр програми: СП/2021/001

Рік запровадження програми: 2021

Програму затверджено: засідання Вченої ради НПУ ім. М.П. Драгоманова, протокол №12 від 30.06.2021 р.

Програму погоджено: Наказ НАДС № 141-21 від 31 серпня 2021 р.

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Аналіз освітньої політики

Шифр програми

СП/2021/001

Тип програми за змістом

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації

Відомості про акредитацію для загальної професійної (сертифікатної) програми

 -

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

державні службовці відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади

 

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою-2

Національне агентство України з питань державної служби

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

2 кредити ЄКТС (60 год.)

Тривалість програми та організація навчання

Загальна тривалість програми –30 днів 6 тижнів.

 

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

Підвищення кваліфікації державних службовців відділ (управлінь) освіти виконавчих органів влади

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання щодо публічного управління освітою;

впровадження змін;

прийняття ефективних рішень;

сприйняття змін;

виконання на високому рівні поставлених завдань.

Укладач (і) програми

Бех Володимир Павлович, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: 

v.p.bekh@npu.edu.ua

 

Чепуренко Янна Олексіївна, доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 

ya.o.chepurenko@npu.edu.ua

 

 

 

 

 

2. Загальна мета

удосконалення аналітичної компетентності державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади, що в подальшому сприятиме посиленню у розбудові спроможної, ефективної системи управління освітою, яка орієнтована на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку держави

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  знання

методики та технології аналізу освітньої політики;

з прийняття управлінських рішень на основі аналізу освітньої політики

  уміння

здійснювати аналіз освітньої політики для прийняття ефективних стратегічних управлінських рішень;

організувати роботу з аналізу упровадження та дієвості освітньої політики;

оцінювати сучасний стан та напрями процесів оптимізації управління системою освіти в умовах її реформування на основі аналізу освітньої політики

  навички

здійснювати управління системою освіти на основі аналізу освітньої політики;

здійснювати оптимізацію прийняття управлінських рішень на основі аналізу освітньої політики з метою забезпечення соціально-економічного розвитку держави, регіонів;

здійснювати оцінку ефективності упровадження освітньої політики

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

методи навчання:

словесні методи (розповідь-пояснення, лекція);

наочні методи (ілюстрація, демонстрація);

практичні методи (практичні роботи);

тренінгові методи (тренінг);

самостійна робота

форми проведення навчальних занять: лекція, практична робота, тренінг, вебінар

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (веб-адреси)

Google Meet

Google Classroom

 

Назва дистанційного етапу/модуля

Відповідно до програми

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Проходження дистанційного навчання – 73 %

Самостійна робота – 20 %
Підсумковий контроль – 7 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови, якщо слухач дав не менше 70 % правильних відповідей

Форма та періодичність поточного контролю

Підсумковий контроль у вигляді комп’ютерного тестування за результатами опанування основної частини на 4 тижні навчання.

Підсумковий контроль у вигляді комп’ютерного тестування за результатами опанування вибіркової частини на 6 тижні навчання.

Форма підсумкового контролю

Комп’ютерне тестування

 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Етап навчання (сесія)

Назва модулів, тем

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС за модулем

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Обов’язкові модулі програми- (сума годин 40 / 1,33 ЄКТС)

Сесія 1

Модуль 1. Теоретичні аспекти освітньої політики

Тема 1.1. Освіта як система. Роль і функції держави у формуванні та розвитку освітньої системи країни

 

4

-

3

-

1

Тема 1.2. Освітня політика як об’єкт аналізу для прийняття управлінських рішень

5

-

4

-

1

Модуль 2. Загальні технології аналізу освітньої політики

Тема 2.1. Аналіз освітньої політики як технологічний процес

5

-

4

-

1

Тема 2.2. Технології здійснення аналізу освітньої політики

5

-

4

-

1

Сесія 2

Модуль 3. Методи аналізу освітньої політики

Тема 3.1. Загальнонаукові, соціально-гуманітарні та експлікативні методи аналізу освітньої політики

5

-

4

-

1

Тема 3.2. Прикладні методи аналізу освітньої політики

5

-

4

-

1

Модуль 4. Технологія підготовки аналітичних документів

Тема 4.1. Методика роботи з інформацією під час підготовки аналітичних документів

5

-

4

-

1

Тема 4.2.  Методика підготовки аналітичних документів

5

-

4

-

1

Сесія 3

Підсумковий контроль результатів навчання

1

-

1

-

-

Вибіркові модулі програми (сума годин 20 / 0,6 ЄКТС)

Сесія 4

Модуль 5. Технології експертизи в аналізі освітньої політики та процесі прийняття управлінських рішень

Тема 5.1. Експертно-аналітичні оцінки та процеси в аналізі освітньої політики

5

-

4

-

1

Тема 5.2. Інституціональні особливості експертно-аналітичного супроводу процесів виробництва й реалізації освітньої політики в Україні

5

-

5

-

-

Модуль 6. Технології прогнозування в аналізі освітньої політики

Тема 6.1. Прогнозування на основі аналізу освітньої політики як система і процес

5

-

5

-

-

Тема 6.2. Сценарний аналіз освітньої політики для стратегічного управління

5

-

4

-

1

Сесія 5

Модуль 7. Структурування проблем в аналізі освітньої політики

Тема 7.1. Структурування проблем в аналізі освітньої політики як технологічний процес

5

-

5

-

-

Тема 7.2. Методи структурування проблем освітньої політики

5

-

4

-

1

Модуль 8. Рекомендації до упровадження та оцінювання дієвості освітньої політики

Тема 8.1. Аналітична інформація щодо упровадження освітньої політики

5

-

4

-

1

Тема 8.2. Оцінювання дієвості освітньої політики

 

5

-

5

-

-

РАЗОМ

60

-

50

-

10

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. ОБОВЯЗКОВА ЧАСТИНА

Модуль 1. Теоретичні аспекти освітньої політики

Тема 1.1. Освіта як система. Роль і функції держави у формуванні та розвитку освітньої системи країни

Освіта як основа інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Роль держави в розвитку освітньої системи країни.

Конституційні та правові засади політики держави в освітній галузі. Принципи формування освітньої політики.

Національні інтереси як базова структура формування освітньої політики

Тема 1.2. Освітня політика як об’єкт аналізу для прийняття управлінських рішень

Сутність, ознаки, принципи та функції освітньої політики. Роль освітньої політики в соціальному та економічному розвитку держави.

Сучасні моделі освітньої політики (за рівнем творення освітньої політики; за рівнем за учасниками творення і реалізації, за тривалістю впровадження).

Сутність та структура системи освітньої політики. Публічна освітня політика як складна динамічна система. Вплив публічної освітньої політики на прийняття управлінських рішень.

 Сучасні засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.

Управління освітою: форми, методи, загальні технології.

Організаційні форми державної освітньої політики. Організаційно-управлінські інструменти здійснення державної освітньої політики.

 

Модуль 2. Загальні технології аналізу освітньої політики

Тема 2.1. Аналіз освітньої політики як технологічний процес

Сутність аналізу освітньої політики. Функції і принципи аналізу освітньої політики.

Види та структура аналізу освітньої політики.

           Форми аналізу освітньої політики. Перспективний, ретоспективний, комплексний аналіз освітньї політики. Дискриптивна й нормативна теорії рішень.

Раціональність та етика в аналізі освітньої політики.

Аналітичні компетентності в організації аналізу освітньої політики. Базові та спеціальні компетентності державних службовців в процесі творення та упровадження освітньої політики. Когнітивні технології у формуванні аналітичної компетентності. Системне та аналітичне мислення. Моделі аналітичної компетентності державних службовців. Технології формування аналітичної компетентності державних службовців для прийняття управлінських рішень на основі аналізу освітньої політики.

Тема 2.2. Технології здійснення аналізу освітньої політики

Інформаційне забезпечення аналізу освітньої політики. Інформаційні ресурси освітньої аналітики. Технології Big Data в системі інформаційнипх ресурсів для аналізу освітньої політики.

Формування проблеми. Вибір та обґрунтування цілей, завдань і обмежень в аналізі освітньої політики.

              Події і ситуації в освіті як вихідні об’єкти аналізу освітньої політики.

              Політичні та державно-управлінські рішення в галузі освіти як ключові об’єкти аналізу освітньої політики.

              Технологічні операції аналізу освітньої політики.

Застосування цифрових технологій в аналізі освітньої політики.

 

Модуль 3. Методи аналізу освітньої політики

Тема 3.1. Загальнонаукові, соціально-гуманітарні та експлікативні методи аналізу освітньої політики 

Загальнонаукові методи, які використовуються аналізом освітньої
політики.

Соціально-гуманітарні методи в аналізі освітньої політки.
Експлікативні методи: контент-аналіз, івент-аналіз, когнітивне картирування, метод

індикаторів, статистичні методи.

           Методи і закони логіки в аналізі освітньої політики. Функції аргументу щодо освітньої політики. Структура та форми аргументів в аналізі освітньої політики.

Тема 3.2. Прикладні методи аналізу освітньої політики

Аналіз ситуації в освітній політиці. Дескриптивний аналіз та моніторинг в аналізі освітньої політики.

Системний аналіз освітньої політики.

Технології моделювання в аналізі освітньої політики.

Прогнозні методи в аналізі освітньої політики: загальна характеристика.

Методи порівняння альтернативних варіантів публічних рішень в галузі освітию

Проектування публічних рішень в галузі освіти.

 

Модуль 4. Технологія підготовки аналітичних документів

Тема 4.1. Методика роботи з інформацією під час підготовки аналітичних документів

Властивості інформації в аналітичній діяльності: атрибутивні, прагматичні та динамічні властивості.

              Репрезентативність інформації в аналітичній діяльності.

Достатність, доступність, тривалість точність, зрозумілість інформації. Старіння та розсіювання інформації.

Віддзеркалення інформації. Вплив інформації на коригування дій і рішень. Вплив інформації на прийняття управлінського рішення.

Реальна, нереальна (псевдореальна й ірреальна) та невизначена інформація. Складність інформації. Методи визначення складності інформації. Компресованість інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології роботи з інформацією в процесі аналітичної діяльності. Сучасні програмні продукти аналізу і синтезу інформації.

Тема 4.2.  Методика підготовки аналітичних документів

Аналітичний продукт як результат аналітичної діяльності. Система аналітичних ,як результату аналізу освітньої політики.

Методика підготовки окремих аналітичних документів. Аналітична записка. Доповідь як аналітичний продукт. Види доповідей. Щорічна доповідь.

Аналітичний звіт. Види аналітичних звітів. Інформаційний звіт про діяльність.

Концепція як аналітичний продукт.

Програма як аналітичний продукт. Види програм.

Національна доповідь як аналітичний продукт.

Огляд як аналітичний документ. Щорічний огляд. Оглядова доповідь. Огляд стану питання. Критичний аналітичний огляд. Прогнозний огляд.

Тематичні підбірки. Види тематичних підбірок. Дайджест. Досьє. Прес-реліз.

 

 

 

 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Модуль 5. Технології експертизи в аналізі освітньої політики та процесі прийняття управлінських рішень

Тема 5.1. Експертно-аналітичні оцінки та процеси в аналізі освітньої політики

Загальне і особливе в діяльності аналітика та експерта у сфері освітньої політики. Експертно-аналітичні оцінки реалізації публічних рішень в галузі освіти: основні критерії, види, рівні, типи й методи.

Особливості експертно-аналітичного процесу оцінки реалізації публічних рішень в галузі освіти: зміст та основні етапи.

Експертно-аналітичні оцінки й практично-політичні рекомендації як підсумковий продукт аналізу освітньої політики.

Тема 5.2. Інституціональні особливості експертно-аналітичного супроводу процесів виробництва й реалізації освітньої політики в Україні

Аналіз освітньої політики як інструмент керування суспільними процесами в галузі освіти.

Класифікація суб’єктів освітньої аналітики. Аналітичні центри освітньої аналітики в світі та в Україні. Організація освітньої аналітики в органах державного управління.

Освітній консалтинг.

Вплив суб’єктів освітньої аналітики на прийняття управлінських рішень.

 

Модуль 6. Технології прогнозування в аналізі освітньої політики

Тема 6.1. Прогнозування на основі аналізу освітньої політики як система і процес

Цілі, обмеження, різновиди прогнозування.

Підходи до прогнозування: об’єкти, основи, методи й методики.

Екстраполяційне прогнозування в аналізі освітньої політики.

Прогнозування ризиків.

Прогнозування на основі судження: метод Дельфі, аналіз перехресних впливів. Технологія оцінки здійсненності прогнозу.

Тема 6.2. Сценарний аналіз освітньої політики для стратегічного управління

Сценарний аналіз як системна методологія передбачення. Сутність і зміст сценарного аналізу. Сценарний аналіз в контексті якісного аналізу освітньої політики.

Етапи сценарного аналізу: попереднє вивчення проблеми, якісний аналіз проблеми, написання сценарію, оцінка реалістичності сценарію. Методи сценарного аналізу. Технології сценарного аналізу.

Системне застосування результатів сценарного аналізу у стратегічному управлінні освітою.

Модуль 7. Структурування проблем в аналізі освітньої політики

Тема 7.1. Структурування проблем в аналізі освітньої політики як технологічний процес

Характеристика основних проблем освітньої політики. Проблеми і питання: порівняльна характеристика. Основні класи проблем освітньої політики.

Креативність у процесі структурування проблем освітньої політики. Фази структурування проблем.

Типи моделей освітньої політики: дескриптивні, нормативні, вербальні, символічні, процедурні моделі.

Тема 7.2. Методи структурування проблем освітньої політики

Аналіз меж. Класифікаційний аналіз. Аналіз ієрархій. Синектичний аналіз.

«Мозковий штурм». Багатоперспективний аналіз проблем.

Аналіз припущень.

Системний аналіз структурування проблем освітньої політики

Аргументація в структуруванні проблем.

 

 

Модуль 8. Рекомендації до упровадження та оцінювання дієвості

освітньої політики

Тема 8.1. Аналітична інформація щодо упровадження освітньої політики

Характеристики аналітичної інформації стосовно упровадження освітньої політики.

Підходи до рекомендацій стосовно упровадження освітньої політики: попит і

пропозиція; аналіз вигод і витрат, різновиди витрат і вигод, задачі в аналізі вигод і витрат, аналіз результативності витрат; відображення завдань; пояснення цінностей, обмеження, аналіз реальності.

Тема 8.2. Оцінювання дієвості освітньої політики

Оцінювання я дієвості освітньої політики як технологічний процес. Характер, функції і критерії оцінювання освітньої політики.

Підходи до оцінювання освітньої політики. Псевдооцінювання. Формальне оцінювання, різновиди формального оцінювання освітньої політики. Оцінювання освітньої політики з позицій прийняття управлінських рішень.

Методи оцінювання дієвості освітньої політики.

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

теоретичні запитання щодо сутності, змісту та технологій та застосування результатів освітньої політики – 20 %;

‒ практичні завдання стосовно застосування релевантних методів аналізу освітньої політики і методики підготовки аналітичних документів – 40 %;

‒ комплексний тестовий контроль оцінювання готовності здійснювати професійну діяльність із застосуванням технології аналізу освітньої політики, а також оптимізацію з підготовки управлінських рішень (стратегічних, тактичних, оперативних) на основі результатів аналізу освітньої політики – 40 %.

Форма підсумкового контролю: комп’ютерне тестування.

Умови отримання сертифікату – складання комп’ютерного тестування (більше 60% правильних відповідей)

 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ

Закони України

1. Закон України «Про освіту» // Освіта в Україні. Нормативна база. Київ: Освіта. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

3. Закону України «Про професійно-технічну освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua

4. Закон України «Про вищу освіту»[Електронний                        ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

5. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про позашкільну освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.mon.gov.ua

7. Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://zakon.rada.gov.ua

 

Література

1. Аналіз освітньої політики: теорія і практика управління на місцевому рівні: наук.
посіб. / авт. кол. : В.Г. Базілюк, Т.Є. Бойченко, Л.М. Забродська [та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». - К. : Вид-во ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014. - 306 с.

2. Вайс Керол Г. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики  / К. Г. Вайс ; пер. Р. Ткачук, М. Корчинська ; ред. пер. КіО. Кілієвич. - К. : Вид-во Соломії павличко "Основи", 2000. - 672 с. 

3. Веймер Девід Л. Аналіз політики: Концепції і практика / Д. Л. Веймер, Е. Р. Вайнінг ; пер. І. Дзюб, А. Олійник ; ред. пер. КіО. Кілієвич. - 2.вид. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2000. - 654 с.

4. Іванюк І.В. Освітня політика : навч. посіб. / І. В. Іванюк ; Університет економіки та права "Крок". - К. : Таксон, 2006. - 226 с. 

5. Оцінювання державної політики і програм : конспект лекцій до навчальної дисципліни / Національна академія держ. управління при Президентові України ; уклад. В. А. Ребкало, Ю. Д. Полянський. - К. : Видавництво НАДУ, 2005. - 72 с.

6. Парсонс Вейн. Публічна політика : вступ до теорії й практики аналізу політики / В. Парсонс ; пер. з англ. О. Дем'янчук. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 549 с.

7. Рейтерович І. В. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінських рішень : навч.-метод. матеріали / І. В. Рейтерович, С. В. Ситник ; уклад. В. М. Гаврилюк. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

8. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. - К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 750 с. 

9. Шоробура, І. М. Державно-громадське управління освітою: зарубіжний досвід : навч. посіб. / Шоробура І. М. ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький : Заколодний М. І. [вид.], 2020. - 104 с.

10. Янґ Е. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики : практ.посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Е. Янґ,Л. Куінн ; пер. з англ. С. Соколика ; наук. ред. пер. О. Кілієвича. – К. : К.І.С., 2003. –120 с.

 

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Київ