АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Актуальні питання сучасного публічного управління

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування ефективної та результативної системи публічного управління, адекватної українським реаліям і світовим тенденціям.

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

 

1.Загальна інформація

Назва програми

Актуальні питання сучасного публічного управління

Шифр програми

СК/2021/005

Тип програми за змістом

спеціальна

Форма навчання

дистанційна

Цільова група

державні службовці категорії Б, В та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до ІV–VІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

доступ до комп’ютера з надійним підключенням до мережі інтернет з веббраузером Google Chrome та онлайн платформи ZOOM

Найменування замовника освітніх послуг у

сфері професійного навчання за програмою

-

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

1,0 кредит ЄКТС / 30 годин, у тому числі 30  годин аудиторних/дистанційних занять

Тривалість програми та організація навчання

5 днів

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які)охоплює програма

Комунікація та взаємодія

Лідерство

Стратегічне управління та планування

Удосконалення рівня володіння державною мовою

Управління персоналом на державній службі

Управління публічними фінансами

Впровадження змін

Перелік професійних компетентностей,на

підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання;

лідерство

комунікація та взаємодія

впровадження змін

управління організацією роботи та персоналом

виконання на високому рівні поставлених завдань

командна робота та взаємодія

сприйняття змін

Укладач(і) програми

  Ізмайлова Наталія Вадимівна, керівниця Центру кар’єрного та професійного розвитку ДУЕТ, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук

     https://www.duet.edu.ua/ua/persons/52

  Контакти

 2.Загальна мета

Вибір Європейського вектору розвитку для України означає рух у напрямку європейської цивілізаційної моделі, що передбачає складний демократичний перехід до політично організованого, відповідального суспільства нової якості, в якому поступово підвищується рівень ділової активності та політичної участі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, формується нова структура соціального простору. Всі ці якісні зміни у структурі та змісті громадянського суспільства неминуче детермінують зміни у формі та змісті держави, особливо в системі державного управління, що передбачає, насамперед, докорінну зміну формату спілкування держави та громадян. І підґрунтям такого нового формату має стати формування ефективної та результативної системи публічного управління, адекватної українським реаліям і світовим тенденціям.

Мета навчання - оновити та поповнити знання з публічного управління.

 3.Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

зміни в законодавстві щодо статусу державного службовця

особливості юридичної відповідальності державних службовців

психологічні аспекти політичного маніпулювання

технології реалізації маніпулятивного впливу

особливості розробки стратегій у сфері державного управління

способи врегулювання конфліктів та профілактика конфліктів 

напрямки удосконалення управління державними інвестиціями

методи та культуру публічного монологічного мовлення

уміння

використовувати методи та прийоми політичного маніпулювання

розробляти стратегій у сфері державного управління

виявляти причини виникнення конфліктів, види конфліктів

оцінювати можливості державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту

вільно володіти нормами культури писемного та усного ділового мовлення в типових комунікативних ситуаціях;

навички

сприймати та реагувати на зміни

приймати рішення щодо  вступу та припинення державної служби

володіти методами стратегічного аналізу

володіти технологіями реалізації маніпулятивного впливу

здійснювати розрахунок ефективності інвестиційного проекту

4.Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Тематичні лекція, практичні заняття, тренінг-заняття

 5.Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб-сайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (веб-адреси)

Сайт університету https://www.duet.edu.ua

Сторінка центру кар’єрного та професійного розвитку https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/10

ZOOM-посилання для проведення занять

https://us02web.zoom.us/j/4711594178?pwd=RFY0OTBZLy9oSVFJb2p5ckZDL1czQT09

 

6.Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять (проходження дистанційного навчання) – 80%;

опрацювання обов'язкової літератури,інформаційних та інших матеріалів – 20%

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови відвідування занять та розв'язання ситуаційного завдання в рамках практичних занять

Форма підсумкового контролю

Усна співбесіда

Освітній документ

Сертифікат про підвищення кваліфікації

Зразок сертифікату https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CDOYTHn5YAFrSY4nNi53N_wFTu2Fimxu

Реєстр виданих освітніх документів

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SkIRhMr8prpwFaF1lQOc2sv4mLd2ziNX

 


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Етап

навчання

Назва

модулів, тем

Кількість годин

Загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

У тому числі

Аудиторні заняття

Дистанційні заняття (лекції / практичні)

Навчальні візити

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Сесія 1

Модуль 1. Правовий статус державного службовця: новації законодавства

Тема 1.1. Загальні умови вступу на державну службу

2/0,067

 

1  / 1

 

 

Тема 1.2. Підстави  та умови для припинення державної служби

2/0,067

 

1 / 1

 

 

Тема 1.3. Особливості юридичної відповідальності державних службовців

1/0,33

 

- /1

 

 

Модуль 2. Політичне маніпулювання в публічному управлінні

Тема 2.1. Основні типи, характерні риси та особливості політичних маніпуляторів

2/0,067

 

1 / 1

 

 

Тема 2.2. Методи та прийоми політичного маніпулювання

2/0,067

 

- / 2

 

 

Тема 2.3. Технологія реалізації маніпулятивного впливу

1/0,33

 

- /1

 

 

Модуль 3. Стратегічне управління та сприйняття змін

Тема 3.1Стратегічне управління в епоху змін

2/0,067

 

1 / 1

 

 

Тема 3.2. Тема 3.2. Управління змінами в організації

2/0,067

 

1 / 1

 

 

Тема 3.3. Стейкхолдер-менеджмент у публічному управлінні: сутність та особливості

1/0,33

 

- / 1

 

 

Сесія 2

Модуль 4. Управління конфліктами в публічному управлінні

Тема 4.1. Причини виникнення конфліктів, види конфліктів та динаміка  конфлікту 

1/0,33

 

1 / -

 

 

Тема 4.2. Психологічні установки та стилі поведінки в конфлікті

2/0,067

 

1 / 1

 

 

Тема 4.3. Способи врегулювання конфліктів та профілактика конфліктів 

2/0,067

 

- / 2

 

 

Модуль 5. Удосконалення управління державними інвестиціями

5.1. Сутність державного інвестування

2/0,067

 

1 / 1

 

 

5.2. Державна підтримка для реалізації інвестиційного проекту

2/0,067

 

1 / 1

 

 

5.3. Методи управління державними інвестиціями

1/0,33

 

- / 1

 

 

Модуль 6. Культура публічного монологічного мовлення

Тема 3.1.  Етика і культура ділового спілкування.

1/0,33

 

1 /-

 

 

Тема 3.2. Сутність і специфіка публічної монологічної мови. 

1/0,33

 

- / 1

 

 

Тема 3.3. Виголошення публічної промови. Електронна презентація фахового виступу

1/0,33

 

- / 1

 

 

 

Підсумковий  контроль результатів навчання

2

 

2

 

 

РАЗОМ

30 / 1,0

 

10 / 20

 

 

 


Додаткова інформація:

Початок навчання після формування групи слухачів. 

За результатами навчання видається сертифікат. 

Додаткова інформація на сторінці Центру КПР Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)

https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/3

Телефон для довідок +38096 672 6022 Наталія Ізмайлова


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16

Дніпропетровська

Інші навчальні заходи за цим напрямом