«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Розроблена Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України  програма короткострокового семінару на тему: «Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування» (далі – Програма) орієнтована на державних службовців 1-5 груп оплати праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорій посад Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.

Розробка Програми здійснювалась з урахуванням вимог нормативно-правових актів, які регламентують питання державного управління, організації і функціонування системи освіти в Україні, зокрема підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Зміст навчального матеріалу Програми розроблено на основі таких принципів:

       відповідність вимогам сучасності;

       науковість;

       професійна спрямованість;

       зв’язок теорії з практикою;

       системність.

Програму розроблено з урахуванням результатів вивчення професійних потреб, пізнавальних інтересів керівних працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Мета семінару: засвоєння знань щодо розширення професійних компетентностей, місця і ролі державного управління та місцевого самоврядування; вироблення умінь, навичок ефективного виконання завдань регіонального управління в умовах проведення системних реформ.

 

         У результаті участі в роботі семінару слухачі повинні

знати:

       поняття, форми, конституційні засади та статус територіальних

одиниць України;

       конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні;

       механізм та інструменти у сфері регіональної політики України;

       суть економічних реформ та шляхи їх реалізації;

       пріоритети політики реформ в Україні;

       зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, передумови і наслідки їх прийняття для стабільного прогресивного розвитку

регіонів України;

       інституційне та ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічних реформ на місцевому рівні;

       пріоритетні напрями сучасної інформаційної політики держави та

особливості її реалізації;

       шляхи вдосконалення співпраці органів виконавчої влади з органами

місцевого самоврядування, структурними утвореннями політичних

партій, інститутами громадянського суспільства;

       цілі, завдання і принципи державної бюджетно-податкової політики, шляхи її реалізації на місцевому рівні;

       функції регіональних комітетів економічних реформ;

уміти:

       планувати та організовувати заходи, спрямовані на прискорення реалізації економічних реформ в регіонах України;

       визначати ефективність діючих форм і методів державного управління

за результатами аналізу програм розвитку територій, вітчизняного і

зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції,

використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу;

       формулювати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів стимулювання економічного розвитку;

       вирішувати проблеми щодо наповнення і виконання місцевих

бюджетів;

       здійснювати стратегічне управління регіональним розвитком;

       впроваджувати державні стратегії через управління проектами.

       надавати консультативно-методичну допомогу органам державної влади з проблемних питань соціально-економічного та політичного розвитку держави;

       розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань праці, колективно-договірного регулювання соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців, розвитку соціального діалогу;

       використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні

людськими ресурсами;

       розробляти плани власного професійного розвитку.

 

Орієнтовний тематичний план

 

 

Загальна кількість кредитів – 0,67. Загальна кількість годин – 20 (0,67 кредит), із них: аудиторних занять – 16 (0,54 кредити), самостійної навчальної роботи слухачів – 4 (0,13 кредити).

 

п/п

Назва теми

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної

роботи

1.

Лекція: Забезпечення ефективності управлінської діяльності в органах публічної влади щодо соціально-економічного розвитку території

2

0,5

2.

Тематична дискусія: Державно-управлінські, економіко-правові та соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності крізь призму асоціації України з ЄС

2

0,5

3.

Тематична дискусія: Механізми взаємовідносин органів публічної влади в умовах децентралізації щодо розвитку території

2

0,5

4.

Тематична дискусія: Управління людськими ресурсами в органах місцевої влади: проблеми, змісті завдання

2

0,5

5.

Тематична дискусія: Фінансово-економічна діяльність органу місцевої влади як запорука сталого розвитку громади

2

0,5

6.

Практичне заняття: Механізми узгодження державної та місцевих стратегій розвитку. Участь громадськості у формуванні та реалізації стратегії місцевого розвитку

2

0,5

7.

Науково-практична конференція у формі круглого столу: Норми ділової поведінки посадовців з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності органів публічної влади

2

0,5

8.

Науково-практична конференція у формі круглого столу: Робота в команді щодо досягнення спільної мети

2

0,5

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками орагнів публічної влади Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей або на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів інституту на базу замовників.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Одеса, вул. Генуезька 22

Одеська

Інші програми за цим напрямом